Skøyer'n


Ledig stilling
Daglig leder for
Sommerdriften på Sjølyst Marina
Søknadsfrist 1. mai

Bakgrunn
Fellesstyret Sjølyst Marina består av de syv båtforeningene, Bygdø Alle BF, Frognerkilen BF, Oslo Motorbåtforening, Skarpsno Bøyehavn, Skarpsno BF, Skøyen BF og Ullern BF. Sammen leier foreningene området på Sjølyst/Karenslyst av Oslo Kommune på helårsbasis. Fellesstyret leier hele området, som i vinterhalvåret driftes av de to opplagsforeningene Karenslyst og Sjølyst for vinteropplag for medlemmenes båter. Om sommeren driftes hele området av fellesstyret med ulike aktiviteter, hvorav den største er drift av parkering for bobiler. Det søkes nå etter en daglig leder for sommerdriften av området.

Stillingen
Den primære oppgaven for daglig leder vi være å lede alle fellesaktivitetene på Sjølyst/Karenslystområdet, (heretter kalt Sjølyst Marina) i sommersesongen. Daglig leder vil ha ansvaret for å lede og utvikle driften på en effektiv måte som sikrer inntektene for foreningene. Dette innebærer også ansvar for økonomi, nødvendig vedlikehold og at investeringer gjennomføres i henhold til planer og budsjett. Føring av regnskap kan utføres av daglig leder eller settes ut til regnskapsbyrå, avhengig av ønske og forutsetninger til daglig leder.

Daglig leder vil få ansvaret for:
 • å lede og bidra til å ivareta samt utvikle området i sommersesongen, 1. juni til 15. september, på en måte som sikrer god drift og økonomi.
 • å lede parkeringen for bobiler på området.
 • den daglige økonomien, dvs. innkreving av parkeringsleie fra bobiler og andre som parkerer på området.
 • daglig vedlikehold og innkjøp som er nødvendige for den daglige driften
 • å ha regelmessig kontakt med og rapportere til regnskapsfører, dersom regnskap føres eksternt, for til enhver tid sikre oversikt og at endelig årsregnskap blir korrekt,
 • at nødvendige servicer blir utført innenfor gitte tidsfrister og i henhold til inngåtte serviceavtaler.
 • Personalansvar for de som er ansatt i forbindelse med sommerdriften. Ansvar for lønningsfunksjonen med rapportering og betaling av skatt, pensjon etc.
 • at nødvendig personell er tilstede for den daglige drift og for å kunne svare på brukerhenvendelser fra medlemmene, leietakere og alle andre som parkerer eller bruker området. Det forutsettes tilgjengelighet både i havnen og per telefon i sesongen. Utenom sesongen vil det være begrensede oppgaver i forbindelse med driften.
 • å se etter nye aktiviteter på området og legge til rette for eventuelle nye aktiviteter for å utvide utnyttelsen av området i sommerhalvåret.

Krav til kunnskap og erfaring
 • Ha god allmennkunnskap
 • Kunne ansette og ha personalansvar
 • Være positiv og serviceinnstilt, ha et ønske om å videreutvikle og effektivisere sommerdriften.
 • God forståelse for bedriftsøkonomi
 • Må kunne ta beslutninger og foreta prioriteringer slik at rett drift sikres.

Ta kontakt med formann i din forening for nærmere informasjon og en uformell prat.
Tiltredelse etter avtale.Referat fra generalforsamling i Skøyen båtforening 07. mars  2018:
 Sommerfest St. Hans:

Nytt adgangssystem 12.05.2017:

Etter den 12. mai trenger du nøkkelbrikke for å få tilgang til havna, vi aktiverer da vårt nye system.
 Bommen med hengelås og nøkkel vil bli fjernet. Den nye bommen aktiveres ved å bevege nøkkelbrikken foran tastaturet på brikkeleseren. Bommen åpner og du kjører inn. Dersom bilen stopper i feltet under bommen, vil bommen ikke gå ned. Når du skal kjøre ut, vil bommen åpne automatisk.
Tilsvarende er det nå også blitt en brikkeleser på døra til toalettet. Sylinderlåsen vil bli fjernet. Når du skal ut igjen, åpner du låsen med vrideren.

Porten inn til brygga vil også få brikkeleser. Du vil høre et klikk, og magnetlåsen løser ut og du kan åpne porten.


Nøkkelbrikke utleveres i klubbhuset v/dagvakten ihht fastsatt pris. 
Etter den 12. mai vil du altså ikke få adgang til anlegget med din gamle nøkkel.
Den "gamle" nøkkelen beholder du inntil videre, vi har planer om å benytte den på moluken.

***


Referat fra generalforsamling i Skøyen båtforening 07. mars 2017:
Referat fra generalforsamling i Skøyen båtforening 08. mars 2016:


Referat fra generalforsamling i Skøyen båtforening 10. mars 2015:

Referat fra generalforsamling i Skøyen båtforening 11. mars 2014
 
Oslo Militære Samfund kl. 19:00, Registrering fra kl. 18:00
Antall fremmøtte aktive medlemmer: 53 stk.
6 møtt ved fullmakt.
Totalt 59 stemmer.
1. Åpning av møtet.
Lederen ønsket velkommen.
Lederen takket tidligere styremedlem Paul Milner for sitt årelange engasjement i styret i Skøyen båtforening.
Det ble holdt 1 minutts stillhet for Lars Hagen, Viktor Andersen, Svein Rindahl, Berit Eggen og Vidar Larsen som gikk bort i 2013.
Innkallingen ble godkjent.
Referenter: Liv Ellen Nesset og Wictor Furøy.
For signering av protokoll:
John Andresen
Paul Milner
a. Valg av dirigent
Kolbjørn Njøten ble foreslått og valgt.
b. Dagsorden for generalforsamlingen
Dagsorden ble gjennomgått og godkjent.
c. Årsberetningen
Beretningen ble lest opp av styreleder Ole Jørgen Løchen.
Styrets beretning ble godkjent.
d. Regnskap for kalenderåret 2013
Forretningsfører Roy Thoresen gjennomgikk regnskap og balanse.
Revisor Jan S. Grimstad leste revisors beretning.
Regnskap og balanse ble godkjent.
e. Fastsettelse av kontingenter, jfr. vedtektenes pkt. 14
Forslag til endringer:
Sommerkontingent 2014 (medlemmer):
Kat. 2: Økes fra 1 250,- til 1 400,-
Kat. 3: Økes fra 1 450,- til 1 600,-
Kat. 4: Økes fra 1 650,- til 1 850,-
Vinterkontingent 2014 (medlemmer):
Økes fra 1 250,- til 1 400,-
Enstemmig vedtatt. 

f. Budsjettforslag for kalenderåret 2014
Forretningsfører gjennomgikk budsjettforslag for 2014.
Budsjettet ble tatt til etterretning.
g. Valg, jfr. vedtektenes pkt. 5
Valgkomiteens forslag til styrets sammensetning for år 2014 ble lagt frem.
John Andresen trådte ut av valgkomiteen.
Valgene, med unntak av valg til nytt medlem av valgkomite, ble foretatt ved akklamasjon.
Sammensetningen av styret 2014 ble:
Leder: Ole-Jørgen Løchen valgt for 1 år
Nestleder: Liv Ellen Nesset valgt for 2 år
Sekretær: Ingrid Malmø valgt for 2 år
Forretn.fører: Roy Thoresen ikke på valg
Havnesjef: Egil Hansen ikke på valg
Visehavnesjef: Jan Richter valgt for 2 år
1. styremedlem: Kolbjørn Njøten ikke på valg
2. styremedlem: Erik Sørum ikke på valg
3. styremedlem: Wictor Furøy valgt for 2 år
4. styremedlem: Truls Rein valgt for 2 år
Revisor: Jan S. Grimstad valgt for 2 år
Revisor: William Caspersen ikke på valg
Valgkomité:
Tore Frøland ikke på valg
Trond Gaarder ikke på valg
Som nytt medlem til valgkomiteen foreslo valgkomiteen Roy Andresen, mens styret foreslo Paul Milner. Det ble foreslått å foreta skriftlig avstemning mellom kandidatene.
Tellekorpset bestod av Nina Skoglund, Unni Thoresen og Hilde Søberg.
Roy Andresen ble valgt for 3 år.
h. Innkomne forslag og skriv, jfr. vedtektenes pkt. 6
Forslag til endring av vedtekter for Skøyen Båtforening:
4 Generalforsamling
Pkt. 4.5 lyder:
"Adgang til generalforsamlingen har bare de medlemmer som har betalt forfalte kontingenter."
Forslag til ny tekst:
"Adgang til å avgi stemme på generalforsamlingen har bare de medlemmer som har betalt forfalte
kontingenter. Fraværende medlem kan stemme ved skriftlig fullmakt gjennom et annet medlem;
dog kan ingen avgi stemme ved fullmakt for mer enn ett fraværende medlem."
Det fremkom flere innsigelser fra medlemmene om at også ektefeller, samboere og nære familiemedlemmer bør kunne møte med fullmakt fra fraværende medlem.
Det ble foreslått å trekke forslaget, og utsette dette til neste års generalforsamling.
Det ble stemt over forslaget ved håndsopprekning. 26 medlemmer stemte for å trekke forslaget. 31 medlemmer ønsket å behandle saken nå.
Det ble stemt over styrets fremlagte forslag ved håndsopprekning. 8 medlemmer stemte for styrets forslag. Dette forslaget falt.
Det ble foreslått å endre «et annet medlem» til «en stedfortreder» slik at ny tekst ble:
"Adgang til å avgi stemme på generalforsamlingen har bare de medlemmer som har betalt forfalte kontingenter. Fraværende medlem kan stemme ved skriftlig fullmakt gjennom stedfortreder; dog kan ingen avgi stemme ved fullmakt for mer enn ett fraværende medlem."
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning.
Pkt. 4.6 lyder:
"Med innkallelsen til generalforsamlingen skal det vedlegges årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag. Under ekstraordinære forhold kan styret beslutte at årsberetning, regnskap og budsjettforslag deles ut på generalforsamlingen."
Forslag til ny tekst:
"Med innkallelsen til generalforsamlingen skal det vedlegges årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag. Under ekstraordinære forhold kan styret beslutte at årsberetning, regnskap og budsjettforslag deles ut på generalforsamlingen.
Det vedlegges også fullmaktseddel – gjeldende for inneværende års generalforsamling. For å være gyldig, må fullmaktene inneholde:
• Medlemsnummer og navn på fullmaktsgiver
• Medlemsnummer og navn på fullmektigen
• Dato og signatur for fullmaktsgiver og fullmektig"
Styrets endringsforslag falt enstemmig.
Kulepunkt 2 ble foreslått endret til: Navn på stedfortreder.
Kulepunkt 3 ble foreslått endret til: Dato og signatur for fullmaktsgiver og stedfortreder.
Den nye teksten ble enstemmig vedtatt.
14 Kontingenter
Pkt. 14.4 lyder:
"Kontingenter i forbindelse med sommerhavn skal betales før 15. april."
Forslag til ny tekst:
"Årskontingent og kontingent for sommerhavn skal være betalt innen 1. februar."
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 14.5 lyder:
"Kontingenter og eventuelle andre tillegg i forbindelse med vinteropplaget skal betales ved opptak, senest 15. september."
Forslag til ny tekst:
"Opplagskontingent og eventuelle andre tillegg i forbindelse med vinteropplaget skal være betalt før båten legges i vinteropplag/boblehavn, dog ikke senere enn 15. september."
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 14.8 lyder:
"Frist for innbetaling av sommerhavnskontingent og medlemskap er 15. april. Frist for innbetaling av vinteropplag er 15. september. Alle kontingenter og avgifter skal betales innen sine frister. Det skal sendes skriftlig melding til styret om båtplass ikke skal benyttes innen de nevnte frister. Dersom dette ikke skjer kan vedkommende strykes som medlem, med et forutgående varsel.
Melding sendes umiddelbart etter at et medlem er strøket."
Forslag til ny tekst:
"Frist for innbetaling av sommerhavnskontingent og medlemskap er innen 1. februar. Frist for innbetaling av vinteropplag er innen 15. september. Alle kontingenter og avgifter skal betales innen sine frister. Dersom dette ikke skjer, kan vedkommende strykes som medlem, med et forutgående varsel. Melding sendes umiddelbart etter at et medlem er strøket.
Det skal sendes skriftlig melding til styret om båtplass ikke skal benyttes innen de nevnte frister."
Styrets forslag ble enstemmig valgt.
Møtet ble hevet kl. 2114.
Svein Strand informerte kort om Skøyen seilforening.
Det ble bevertning som vanlig mens loddsalget utgikk grunnet sen avslutning på møtet.
Oslo, 11. mars 2014
Liv Ellen Nesset Wictor Furøy John Andresen Paul Milner
Referent Referent Sign. Sign.********

De nye bombrikkene til Karenslyst

Det har vært noen spørsmål rundt de nye bombrikkene.
Det ligger en slags generell bruksanvisning i eskene, desverre er denne ikke på norsk. Det er egentlig ikke behov for å studere denne.

Knappen øverst til venstre er aktivert for å åpne bommen.

De andre knappene er programmerbare, men dette er ikke aktuelt for oss.

Årsaken til at vi må kjøpe nye brikker, er at det gamle systemet sluttet å virke og var så gammelt at det ikke var mulig å reparere.

En fordel med det nye er at vi ikke lenger er avhengig av kabelen i bakken under asfalten. Denne kabelen ble påvirket av fuktighet og man fikk da vanskeligheter med å åpne bommen.

Når batteriet var flatt på de gamle brikkene måtte man kjøpe en ny brikke. På de nye brikkene kan man skifte batteriet.

Dersom du har behov for ny brikke, send en bestilling til foreningens epostadresse sbf.oslo(at)online.no. Prisen er kr 400,-.

*********
Referat fra generalforsamling i Skøyen båtforening 12. mars 2013

Oslo Militære Samfund kl. 19:00

Antall fremmøtte medlemmer: 52.
48 møtt ved fullmakt
Totalt 100 stemmer.

1.     Åpning av møtet.
Lederen ønsket velkommen.
Det ble holdt 1 minutts stillhet for Egil Olsen og Lennox Ablack som gikk bort i 2012.
Innkallingen godkjent.
        Referenter: Liv Ellen Nesset og Ingrid Malmo.
        For signering av protokoll:
Annika Edlund
Ann Christine S. Jørgensen

a.     Valg av dirigent
        Kolbjørn Njøten ble foreslått og valgt.
         

b.     Dagsorden for generalforsamlingen
        Dagsorden ble godkjent.

c.      Årsberetningen
Beretningen ble lest opp av dirigent.
        Styrets beretning ble godkjent.

d.     Regnskap for foregående kalenderår (2012)
        Forretningsfører gjennomgikk regnskap og balanse.
        Dirigent leste revisors beretning.
        Regnskap og balanse ble godkjent.
       

e.      Fastsettelse av kontingenter, jfr. pkt. 14
        Det er ikke kommet inn forslag om endringer.


f.      Budsjettforslag for inneværende kalenderår (2013)
Forretningsfører gjennomgikk budsjettforslag for 2013.
Budsjettet ble tatt til etterretning.

       
g.     Valg, jfr. pkt 5

        Valgkomiteens forslag til styrets sammensetning for år 2013 ble lagt frem.

        Da det var 2 kandidater til ledervervet, ble det oppnevnt et tellekorps og stemmesedler ble delt ut.
        Tellekorpset bestod av Annika Edlund og Erik Johansen.
        Begge kandidatene presenterte seg.
Valgkomiteen ble spurt om hvorfor de hadde 2 kandidater. Dette ble besvart uten at det kom fram noen spesielle grunner.Det ble levert inn 110 stemmesedler hvorav resultatet ble:
2 blanke stemmer
44 stemmer for Alexander Smid
64 stemmer for Ole-Jørgen Løchen

Da differensen var større enn de 10 for mange innleverte stemmesedlene, godkjente generalforsamlingen resultatet.

        Resten av valgene ble foretatt ved akklamasjon.

        Sammensetningen av styret 2013 ble:
        Formann:            Ole-Jørgen Løchen     valgt for 1 år
        Viseformann:      Liv Ellen Nesset         ikke på valg
        Sekretær:            Ingrid Malmo             ikke på valg
        Forretn.fører:      Roy Thoresen             valgt for 2 år
        Havnesjef:          Egil Hansen                valgt for 2 år
        Visehavnesjef:    Jan Richter                 ikke på valg

        1. styremedlem:  Kolbjørn Njøten         valgt for 2 år
        2. styremedlem:  Erik Sørum                 valgt for 2 år
        3. styremedlem:  Wictor Furøy              ikke på valg
        4. styremedlem:  Truls Rein                   ikke på valg

        Revisor:              Jan S. Grimstad          ikke på valg
        Revisor:              William Caspersen      valgt for 2 år

        Valgkomité:
        Tore Frøland                                          valgt for 2 år
        John Andresen                                      ikke på valg
        Trond Gaarder                                       ikke på valg

Formann Ole-Jørgen takket Paul Milner for hans innsats i styret.


h.     Innkomne forslag og skriv, jfr. vedtektenes pkt. 6
        Det var ikke mottatt noen forslag eller skriv fra medlemmene.

Møtet ble hevet 20:20.

Seilforeningen ved Roy Thoresen informerte om årsmøte onsdag 20/3-13 kl 18:00 i klubbhuset.

Det ble bevertning og loddsalg som vanlig.

Oslo, 12. mars 2013

Ingrid Malmo                         Liv Ellen Nesset                     Annika Edlund           Ann Christine S. Jørgensen
Sekretær                                 Medreferent                            Sign.                           Sign.   
                                                          

                                            -----  ***  ----Vedlegg til årets utsendelse av medlemskontingenter, til deg med båtplass i vår forening: 

Sesongen 2013 nærmer seg...
Alle medlemsbåter i havna skal ha oblat påført oppdatert årsnummer. Styret har besluttet at før båtoblatet/årsnummeret kan utleveres denne sesongen, må det dokumenteres at båten har registreringsnummer, samt at båten er forsikret, jfr vedtektenes pkt 10.7 og reglementets pkt 1.1.
Oblatet/årsnummeret utleveres som vanlig hos dagvakten. Ta med kopi av din forsikring, evt kopi av samleforsikring, rader gjerne bort informasjon som ikke er relevant for båtforeningen. Ta også med båtkortet med ditt registreringsnummer. Dagvakten kontrollerer og loggfører dokumentasjonen.
Dersom du ikke skal disponere båtplassen i hele eller deler av sesongen, vil dagvakten gjerne vite om det, slik at vi kan leie bort plassen til andre som ikke har båtplass. På denne måten holder vi også våre egne kontingenter lave. Vi har dessverre sett at båtplasser har ligget ubenyttet hele sesongen uten at vi har fått beskjed. Skulle du likevel trenge plassen, så ordner vi det.
Vi minner også om at foreningen har sin egen blogg. Denne finner du på http://www.skoyenbatforening.blogspot.no. Her dukker det opp noen nyheter fra tid til annen og mange bra linker for oss båtfolk. Vedtektene og reglementet ligger også her. Og har du stoff som du synes kunne være interessant for andre, så send det til foreningens epostadresse sbf.oslo@online.no.
Til slutt benytter vi anledningen til å ønske en ny flott båtsesong!


Med vennlig hilsen for

Skøyen Båtforening

Styret

***


Referat fra Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamling i Skøyen båtforening 13. mars 2012

Oslo Militære Samfund kl. 19.00

Antall fremmøtte medlemmer: 55, 2 møtt ved fullmakt, totalt 57 stemmer.

1. Åpning av møtet.
Lederen ønsket velkommen.
Det ble holdt 1 minutts stillhet for Steinar Stensrud og Truls Langballe som gikk bort i 2011.
Innkallingen godkjent.
Referenter: Liv Ellen Nesset og Ingrid Malmo.
For signering av protokoll:
Trond Gaarder
Odd Bratt

a. Valg av dirigent
Kolbjørn Njøten ble foreslått og valgt.

b. Dagsorden for generalforsamlingen
Dagsorden ble godkjent.

c. Årsberetningen
Beretningen ble lest opp av dirigent.
Styrets beretning ble godkjent.

d. Regnskap for foregående kalenderår (2011)
Forretningsfører gjennomgikk regnskap og balanse.
Dirigent leste revisors beretning.
Regnskap og balanse ble godkjent.

e. Fastsettelse av kontingenter, jfr. pkt. 14
Forslag til endringer:

Forslag 1. Økning av medlemskontingent:
Økes fra 450,- til 500,-
Enstemmig vedtatt.

Forslag 2. Bryggekontingent sommerhavn gjeldende fra sesong 2012:

Kat. 1: Utgår (da vi ikke lenger har slike bryggeplasser)
Kat. 2: Økes fra 1 050,- til 1 250,-
Kat. 3: Økes fra 1 250,- til 1 450,-
Kat. 4: Økes fra 1 450,- til 1 650,-
Enstemmig vedtatt.

Forslag 3. Økning av bryggeinnskudd:
Økes fra 15 000,- til 20 000,-
Enstemmig vedtatt.

f. Budsjettforslag for kalenderåret (2012)
Forretningsfører Roy Thoresen gjennomgikk budsjettforslag for 2012.
Budsjettet ble tatt til etterretning.

g. Valg, jfr. pkt 5

Valgkomiteens forslag til styrets sammensetning for år 2012 ble lagt frem.
Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Sammensetningen av styret 2012 ble:
Formann: Ole-Jørgen Løchen valgt for 1 år
Viseformann: Liv Ellen Nesset valgt for 2 år
Sekretær: Ingrid Malmo valgt for 2 år
Forretn.fører: Roy Thoresen valgt for 1 år
Havnesjef: Egil Hansen ikke på valg
Visehavnesjef: Jan Richter valgt for 2 år

1. styremedlem: Paul Milner ikke på valg
2. styremedlem: Erik Sørum ikke på valg
3. styremedlem: Wictor Furøy valgt for 2 år
4. styremedlem: Truls Rein valgt for 2 år

Revisor: Jan S. Grimstad valgt for 2 år
Revisor: William Caspersen ikke på valg

Valgkomité:
Tore Frøland ikke på valg
John Andresen valgt for 2 år
Trond Gaarder valgt for 3 år


h. Innkomne forslag og skriv, jfr. vedtektenes pkt. 6
Det var ikke mottatt noen forslag eller skriv fra medlemmene.


Møtet ble hevet.

Seilforeningen ved Svein Straand informerte om møte torsdag 16/3-12.
Wictor orienterte om de nye bryggene og arbeidet som ble gjort i 2011.

Det ble bevertning og loddsalg som vanlig.

Oslo, 13. mars 2012

Ingrid Malmo   Liv Ellen Nesset    Odd Bratt     Trond Gaarder
Sekretær           Medreferent           Sign.             Sign.

Gå nattevakt - eller ikke

Vi har medlemmer i SBF som ikke kan gå vakter av forskjellige årsaker. 
Av den grunn ønsker vi at de som ønsker å gå ekstra nattevakt for andre medlemmer melder sin interesse for dagvakta.

Det samme gjelder de som trenger hjelp til å gå nattevakt, henvend deg hos dagvakta i klubbhuset.


Vakt sommer 2012 Skøyen Båtforening. 
Alle medlemmer som har båtplass i havna skal gå natt eller dagvakt. 
En nattevakt er lik 2 dagvakter.

Oppføringer til vakt skal være påført medlemsnummer, plass og telefonnr.

Nattevakt er 19.00- 07.00. 
Dagvakt er mandager 07.00-19.00.

Dagvakten skal kontaktes 2 dager før medlemmets vakt for å bekrefte sin vakt.

Vaktlisten er tilgjengelig i klubbhuset torsdagene 19. og 26. april kl 18.00-20.00.

Om du ikke kan møte opp på noen av disse dagene, kan du ringe
928 95 765 mellom kl 20.00 og 21.00.frem til 29.04.

Vaktlisten blir liggende i klubbhuset i fra 01.05.
Siste frist er15.05. 2012, etter dette er det gebyr kr 200,- for ikke å ha oppført.

Dersom det er kun en vakt tilstede er det fritak for å gå på bryggene.

Ta gjerne med familiemedlemmer på vakt, men medlemmet er fortsatt ansvarlig og skal lede vakten. Vakter kan ikke overlates til andre enn medlemmers familie.

Vaktsjef Paul Milner
***

 
Referat fra Generalforsamling 2011:
Vaktordning sommeren 2011

Nytt i 2011
Alle medlemmer som har båt i havna skal gå en natt- eller to dagvakter. (En nattevakt er lik 2 dagvakter).

Nattevaktene er fra kl 19.00 til 07.00 og dagvaktene er fra kl 07.00 til 19.00.
Den enkelte vakt tar kontakt med dagvakten minst 2 dager før sin vakt og bekrefter at de kommer. Dette vil gjøre arbeidet til dagvakten lettere.

Vaktlisten vil være tilgjengelig:
På Generalforsamlingen den 08.03.2011
og i vårt klubbhus Skøyen Båtforening   
torsdagene 07.04.2011 og 14.04.2011 fra kl 18.00-20.00.
Dersom bare en møter til vakt er det fritak for å gå på bryggene.

Om du ikke kan møte opp på noen av disse dagene, kan du ringe
928 95 765 mellom kl 20.00 og 21.00 frem til 29.04.2011.

Vi ønsker at alle skal ha satt seg på vakt innen sistnevnte dato.
Vaktlisten blir liggende i klubbhuset i fra 01.05 – 15.05 innen denne dato skal alle ha satt seg på vakt.

Frivillige
Vi oppfordrer alle til å ta med familiemedlemmer på vakt slik at vi får fylt opp for sesongen og slipper å beordre medlemmer til ytterligere vakt. Medlemmet er ansvarlig og skal være til stede og lede vakten.

Gebyr
Gebyr for å ikke satt seg på vakt innen 15.05.2011 er kr 200,-

SBF v/vaktsjefenEn sommerferie rundt og gjennom Syd-Sverige:

lagt til 26.12.2010

Det er blitt sagt at enhver reise er en omvei hjem.

Det tror jeg trygt kan sies om Toja's ferietur sommeren 2010.
Vi seilte fra Oslo, sydover langs Sveriges vestkyst, innom København, rundt Skåne, over Hanö bukt, opp gjennom Kalmar Sund, innom Öland, langs med Sveriges østkyst, gjennom Göta kanal og Vättern,  over Vänern, gjennom Trollhätta kanal til Gøteborg og tilbake gjennom Bohuslän og til Oslo. Og da er ikke alle de mindre sjøene nevnt.

Hvorfor skulle vi gjennom Sverige på tvers?
Etter å ha ferdet langs sørlandskysten, svenskekysten (Vestküsten) og på kryss og tvers i Danmark i mange år, hadde vi lyst til å utvide vår horisont.  Problemet er at som ”vanlige ansatte” i bedrifter, så er vår ferietid begrenset til 4-5 uker. 

På forhånd hadde vi funnet litt stoff på nettet om at en tilsvarende tur som vi planla kunne gjennomføres på 4 uker, men at det ble anbefalt lengre tid.

Admiral og skipper diskuterte om det var dette vi ville. Med en seilbåt på 35 fot kjente vi farten, det går jevnt, men ikke fort. Vi ønsket ikke at det skulle være stressende, så planlegging var vesentlig. Vi landet på at skipperen kunne ta 5 uker ferie, admiralen litt mindre. Det burde være greit hvis ikke vær og føre ville det annerledes.

Hvilken vei skulle vi seile? Med eller mot klokka? Det var argumenter for og imot. Reiser man med klokka, så vil man i prinsippet ha medstrøm mye av veien. Reiser man mot klokka vil man mest sannsynlig ha medvind og medbølger rundt kysten av Syd-Sverige og i Østersjøen. Admiralen valgte det siste, som skulle vise seg å være fornuftig. I tillegg hadde vi satt en dato for når vi måtte ha rundet Skåne, og dersom ikke dette ble tilfelle, kunne vi bare  snu og velge noen alternative ruter via Danmark hjem.

Fotö - utenfor Göteborg
På grunn av admiralens noe kortere ferie, seilte Toja med skipper alene sydover i et jevnt og målbevisst tempo. 

Kyrkbakken på Ven i Øresund
Det ble overnattinger på Jeløya, Gluppö, Fotö og Falkenberg. Krysset deretter over til Helsingör. Etter litt sightseeing på Ven kom Toja og skipper vel frem til København. Der kom admiralen om bord, etter å ha tatt fly fra Gardermoen. 

Falsterbo kanal


Med fullt mannskap fortsatte Toja gjennom Falsterbo kanal inn i Østersjøen, til Ystad.
Strand ved havna i Ystad

Turen fortsatte videre østover, rundt Sandhammaren. Andre norske båter var for lengst borte, det er generelt lite norske flagg syd for Göteborg, og enda færre jo lenger syd du kommer. Men til gjengjeld dukker det opp desto fler tyske og nederlandske flagg. På dette tidspunkt kunne vi ha valgt en tur innom Bornholm, men der bør man gjerne være noen dager. Siden vi hadde seilt rundt Bornholm og Christiansö for noen år siden, tok vi oss ikke tid til det, siden målet med denne turen egentlig var Göta kanal med tilhørende sjøer og terreng.

Etter Ystad, som er koselig nok, stod Simrishamn for tur. En plass vi ikke hadde besøkt før, men som bød på mye av det vi setter pris på ved nye steder. Her var det mange muligheter, vi kunne sikkert ha vært her lengre enn vi var. En uke var nå gått.

Hanö bukt ser ikke så voldsom ut på kartet, men den er stor. Vårt valg sto mellom Hanö, Karlskrona eller en mindre plass i området. Det ble Hällevik, på grunn av et gryende uvær med kuling fra nordvest. Vi ønsket en havn i le av været. Skulle vi seilt direkte fra Simrishamn og opp i Kalmar Sund, så ville dette gitt fra 85 til 110 Nm i en etappe. Vi syntes det var for mye i forhold til været.


Kristianopel havn
Fra Hällevik ble det Kristianopel, en idyllisk plass fra 1600 tallet, som den gangen hørte til Danmark. 
Her bygde danskene et forsvarsverk for å beskytte seg mot svenskene, noe de greide frem til 1677.

Idyllisk i Kristianopel
Fra Kristianopel gikk seilasen nordover gjennom Kalmar Sund og til Borgholm på Öland. Dette er det største tettstedet på øya, med de fleste tilbud man kan ønske seg. Den største severdigheten er Borgholm slott, bygd på midten av 1600 tallet, men som brant i 1806. Det er kun deler av slottet som ikke er ruiner.

På veien videre seilte vi rundt Den Blå Jungfrun, et naturreservat som ligger i nordre del av Kalmarsund. Det er fra gammelt av knyttet mye overtro til øya, blant annet skal det være heksetreff der hver Skjærtorsdag. Vi var ikke i land, ikke på grunn av overtro, men det er vanskelig å fortøye til denne øya, der den ligger midt i havet, uten havn. Men vi så ørn og følte på stemningen. 

Øya markerte på mange måter endringen i terrenget på veien nordover, der seilasen fortsatte til Västervik. Fra de langgrunne strender kom vi nå inn i et terreng med mer fjell og skog. 

Mye stein i vannet så man kan ikke gå overalt, men nå begynte det å ligne mer på de farvann vi kjenner hjemmefra. I Västervik var det flere havner.

Mye holmer og skjær
Privat dampbåt ved Stegeborg
Vi ble ikke lenge i Västervik, turen fortsatte videre nordover tidlig dagen etter. Dette er en liten by, og vi liker oss bedre på mindre steder som gjerne har mer sjarm. Det som slo oss på veien videre var at det var veldig lite båter. Vi kunne seile i timevis nesten uten å møte noen. Skjærgården var flott, med mye holmer og skjær. 

Vi hadde planlagt en stopp til på veien mot Mem, innløpet til Göta kanal, men frisk nordavind gjorde mange av havnene lite egnet, og vi stoppet ikke før i Stegeborg, et særdeles innbydende havneanlegg kun en drøy time fra Mem.

Kort vei til restaurant i Söderköping
Etter Stegeborg dro vi til Mem, løste billett for strekningen Mem-Sjøtorp til Skr 5.950,-, dro videre opp et par sluser til Söderköping, et koselig sted med mange tilbud. 
Vi hadde nå vært ute i 13 dager, så vi hadde god tid. Det var nå planen videre at vi skulle ta alt som det kom, og ikke stresse. Og det er nettopp det kanalferie dreier seg om. Du kan selvfølgelig bestemme hvor lenge du vil ligge stille, men du kan ikke bestemme at du nå skal forsere deg frem i kanalen. Max fart er 5 knop og turistbåtene er prioritert i slusene, som har normal åpningstid fra kl 08.00 til 18.00. Altså ligger du stille på kveldene.

Fenderplanke mellom slusevegg og fendre
Fra Söderköping dro vi til Norsholm, der det var underholdning hos Brittas og Lennarts Nära Kött. Hastigheten var ikke voldsom. Etter å ha ”jobbet” oss opp 25 meter i høyden, greide vi 11 Nm langs etter kanalen på 7 timer. Og slik er kanallivet – vi tar det som det kommer. Slusingen oppover gikk fint, vi fikk god teknikk med en kasteblokk i baugen og en kasteblokk i kryssholt akter, begge tau ført til vinsjer i cockpit. Admiralen ble satt på land før slusen og la løkkene over øyeboltene. Vi hadde tatt med oss ekstra fendere og en solid fenderplanke, som sparte fendrene for mye juling i sluseveggene. I tillegg til alle slusene var det nesten like mange broer som måtte åpnes for at vi skulle komme gjennom.

Berg sluser
Etter Norsholm fortsatte kanalferden over Roxen og til Berg, først gjennom Carl Johan sluser, 7 sammenhengende sluser. Her kan det fort være en del ventetid. Været begynte å bli uggent, selv her i innlandet tok det godt. Vi lå ikke akkurat værfast, men været innbød ikke til slusing neste dag, så vi ble liggende stille en ekstra dag.

Motala havn (Ved Vättern)
Fra Berg fortsatte vi til Motala som ligger ved Vättern og elven Motala. Miljøet rundt havnen var innbydende. Byen har drøye 30.000 innbyggere og de fleste tilbud. Vi likte oss bra her, kanskje det fine været også medvirket til det.

Fra Motala gikk vi ut i Vättern, Sveriges nest største innsjø, som vi heldigvis skulle krysse bare på tvers. Vättern er pga sin store dybde på 120 m kjent for å kunne dra opp ganske stor sjø. Den sydvestlige beliggenheten gjør ikke saken bedre. Vannet var utrolig klart, dette er drikkevann, på en stille dag kan sikten i vannet være ned mot 20 meter. Før vi krysset over sveipet vi innom Vadstena Slott, hvor gjestehavnen faktisk er plassert i vollgraven. Vi hadde moderat vind på veien over til Ombo Öar, men merket godt bølgene likevel. Vi hadde blitt anbefalt Ombo Öar, et område med flotte naturhavner. Og det var det, men vi hadde mer lyst til å besøke de små bebodde stedene, og seilte derfor sydover igjen til Karlsborg. Det diskuteres om det største byggverket i Sverige er Göta kanal eller Karlsborg Festning. Stort var det. Koselig sted, mye å se på.
 
I Göta kanal er havneleie, strøm og sanitæranlegg inkludert i prisen. Man kan ligge flere døgn i hver havn, om man vil. Det er ikke alle fasiliteter alle steder, noen steder er det bedre tilrettelagt enn på andre steder. I Karlsborg var det tydeligvis populært, så det var for første gang litt fullt i kanalhavnen. Vi la oss derfor hos stedets seilklubb, noe som ikke var inkludert i kanalbilletten. Men det var en hyggelig og fin plass.

Må følge med opp også, ikke bare på dybden
Etter Karlsborg gikk vi over Bottensjøen før vi kom til Forsvik, den største slusen i Göta kanal. Dette gamle industrisamfunnet var tiltenkt å bli senter i kanalsystemet, men Motala vant denne kampen. I Forsvik er det derfor kun mest historie. Etter Forsvik kom vi opp i Vikensjøen. Vi er nå 92 m over havet og terrenget minner om et fjellvann, selv om vi ikke er høyere. En uke er gått, og vi er fortsatt i Göta kanal, men vi nærmer oss slutten. 
Stille i Töreboda

Fra Tåtorp gikk vi til Töreboda, som ble det siste overnattingstedet i denne kanalen.

Siste dag i Göta kanal gikk til Sjötorp, et lite idyllisk samfunn med mye historie. Vi var nå i utløpet av Göta kanal, eller innløpet om du vil, dersom du kommer den andre veien. Rundt disse små stedene er det kanalhavnen og slusene som er midtpunkt i severdighetene. Vi overveide å stoppe opp her, men det var fortsatt litt igjen av dagen, samt at det begynte å bli dårlig vær igjen, og vi hadde lyst til å komme oss videre ut i Vänern
Hvis vi hadde blitt i Sjötorp, ville det fort gått et par dager før vi hadde kommet videre. Man skal ha respekt for Vänern, som i størrelse nærmer seg Kattegat, og som er kjent for krapp sjø.
Mem - Sjötorp
Det er en misforstått oppfatning at Göta Kanal går fra Göteborg til Stockholm. Mange tror det, men det er ikke tilfelle. Göta kanal går fra Sjötorp ved Vänern til Mem, som ligger ca 100 Nm syd for Stockholm i nærheten av Söderköbing. Vättern er en del av Göta kanal.


Vänern
Mellom Vänern og Göteborg går man gjennom Trollhätta kanal og Göta Älv. Trollhätta kanal går fra Vänersborg ved Vänern til Göta Älv.

Trollhätta kanal og Göta Älv
Mens været ble stadig dårligere gikk vi med radar på til Mariestad, en by fra 1600-tallet. Skulle vi først ligge værfast, kunne vi godt være et sted der mulighetene var flere. Det ble kuling, og det fristet ikke å gå særlig lenger.

Etter et par dager i Mariestad, gikk vi til Spiken i Ekens Skjærgård. Vättern er delt i 2 av en skjærgård omtrent på midten. Vestre del kalles Dalbosjön, mens østre del heter Värmlandsjön.

Før vi kom til Spiken, var vi utenfor Läckö slott, nydelig beliggende ved Vänern. Med en god del pålandsvind og en beskrevet dybde i havna på 1,7 m valgte vi å ikke gå inn. Spiken var en koselig plass med restauranter og fiskeboder, der råvarene var hentet fra Vänern.

I Ekens skjærgård var det mange holmer og skjær. Det var også mange staker, og gikk man utenfor ”løypene”, skulle man holde tunga rett i munnen. Fra Spiken dro vi ut i Vänern og inn i Trollhätta Kanal. Ved Vänersborg var det en ganske stor jernbanebro som måtte åpnes. Vi kom til Trollhättan, der vi la oss for kvelden og natten i en flott gjestehavn.

Billett for Trollhätta kanal ble innløst i kammer 2 ved de store slusene ved Trollhättan. Prisen var 825,- Skr. Slusene var heftige, beregnet på skip og hadde en løftehøyde på 9 m. De er dobbeltbunnet, og det er derfor lite/ingen strøm ved slusing. Da vi var på vei nedover, benyttet vi kun båtshaker for å holde oss fast til sluseveggene, tau var ikke nødvendig. Anlegget var imponerende, det var store forhold.

Etter Trollhätta kanal bar det ut i Göta Älv, der vi fikk god hjelp av den kraftige strømmen. Rundt 2 knop la seg på topp gratis, og vi tuslet til Gøteborg og Lilla Bommen i ca 8 knop. Siste sluse var ved Lilla Edet, som var Sveriges første sluse. Den så nok annerledes ut i 1607, da den sto ferdig til bruk.
Lilla Bommen i solnedgang

Turen gjennom Sverige ble på 230 Nm, og vi brukte 12 døgn på strekningen fra Mem til Gøteborg. Det hadde vært mulig å gjøre det noe raskere, men ikke uten at det ville bli noe mer masete. Vi tok alt som det kom, og dersom vi måtte vente 3-4 timer på en broåpning eller at de skulle fylle mer vann i kanalen, så var det bare slik det var. Men det er klart mulig å gjøre turen vesentlig langsommere. Langs denne vannveien er det så mye historie, at dersom man skal absorbere alt, så kan du holde på fra vår til høst.

Turen fra Gøteborg og hjem foregikk i et tempo som om mulig var nesten langsommere enn i kanalen, da vi hadde ganske god tid før vi skulle tilbake på jobb. Vi seilte Bohuslän på kryss og tvers.

Totalt seilte vi litt over 1100 Nm denne ferien. På store deler av strekningen med meget lav snittfart. Det er nok i overkant av det vi pleier å seile i løpet av en ferie. Men det er altså mulig med liten besetning, uten stress. Det krever at man er målbevisst, at man ikke får for mye dårlig vær, og ikke har for mange uhell med båt og utstyr. Det er også kjekt å være forberedt på hva man vente seg etter veien ved å lese seg opp litt på forhånd.

Er dette noe vi vil gjøre igjen? Det kan godt være, for eksempel i forbindelse med tur til Stockholm eller seiling til Åland. Det tar omtrent like lang tid å gå gjennom kanalene som det tar å seile rundt. Med et større mannskap er det nok raskere å seile rundt. Man er selvfølgelig mer uavhengig av været i kanalene, men det koster mer, både i kanalbillett og i drivstoff. Men opplevelsen sitter, og den blir der lenge.


Hilsen s/y Toja
v/ admiral Unni og skipper Roy

Her kan du se litt film fra turen.


Skøyer'n

 Nr 30 - juni 2010


Sommerens Skøyern inneholder denne gang referat fra ekstraordinær generalforsamling, melding om ny maks båtlengde, dato for årets høstfest og reiseskildring fra høstens Atlantic Rally for Cruisers.

God sommer til dere alle!                                                                                      
Referat ekstraordinær generalforsamling i Skøyen båtforening 1. juni 2010

Klubbhuset kl. 18.00

Antall fremmøtte medlemmer: 33, 3 møtt ved fullmakt, totalt 36 stemmer.

1.     Åpning av møtet.
Formannen ønsket velkommen. Innkallingen godkjent.

2.     Valg av møteleder
        Morten Christensen ble foreslått og valgt.
         Referent: Ingrid Malmo.

3.     Forslag til endringer av vedtekter:

Eksisterende tekst:

      3. Foreningens ledelse
Foreningens ledes av et styre som består av formann, viseformann, forretningsfører, sekretær, 2 styremedlemmer og havnesjef. Jfr punkt 5.

Foreslås endret til:

        3. Foreningens ledelse
Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, forretningsfører, sekretær, havnesjef, visehavnesjef og 4 styremedlemmer som alle har stemmerett, jfr. Punkt 5. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Forslaget vedtatt mot 2 stemmer.Eksisterende tekst:

      4. Generalforsamling
Pkt. 2 Siste avsnitt på generalforsamlingen behandles følgende:
a.                         Valg av dirigent
b.                         Dagsorden for generalforsamlingen
c.                         Årsberetningen
d.                         Regnskap for foregående kalenderår
e.                         Eventuelle lønninger
f.                          Budsjettforslag for kalenderåret
g.                         Fastsettelse av kontingenter, jfr. Pkt.14
h.                         Valg, jfr. pkt. 5
i.                           Innkomne forslag og skriv, jfr. pkt. 6

Foreslås endret til:

        4. Generalforsamling
Pkt. 2 Siste avsnitt på generalforsamlingen behandles følgende:
a.                         Valg av dirigent
b.                         Dagsorden for generalforsamlingen
c.                         Årsberetningen
d.                         Regnskap for foregående kalenderår
e.                         Fastsettelse av kontingenter, jfr. pkt.14
f.                          Budsjettforslag for kalenderåret
g.                         Valg, jfr. pkt. 5
h.                         Innkomne forslag og skriv, jfr. pkt. 6
       
        Forslaget enstemmig vedtatt.

        Eksisterende tekst:
      5. Valg
Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, likeså suppleanter samt to revisorer med suppleanter. Formannen velges direkte og for ett år ad gangen. De øvrige for 2 år.

Det ene året velges foruten formannen, forretningsfører, et styremedlem med suppleant, en revisor med suppleant – eventuelt statsautorisert eller registrert revisor.

Det annet år velges foruten formannen, viseformann, sekretær, et styremedlem med suppleant, visehavnesjef, en revisor med suppleant – eventuelt statsautorisert eller registrert revisor.
Generalforsamlingen velger en valgkomité på tre medlemmer. Valgkomiteens formann velges direkte og for ett år ad gangen. Hvert år velges dessuten et medlem som fungerer i to år.

Foreslås endret til:
        5. Valg
Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, samt to revisorer.
Lederen velges direkte og for ett år. De øvrige for 2 år.

Det ene året velges foruten lederen, forretningsfører, havnesjef, styremedlem 1 og 2 og en revisor.

Det annet år velges foruten lederen, nestleder, sekretær, visehavnesjef, styremedlem 3 og 4 og en revisor.
Generalforsamlingen velger en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer. Hvert år velger generalforsamlingen et medlem som fungerer i tre år. Valgkomiteen velger selv sin leder, som meldes til styret senest 3 mnd før generalforsamlingen.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Eksisterende tekst:
      12. Styrets myndighet og plikter
      Siste avsnitt:
Styrets formann skal approbere alle utbetalinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, fortrinnsvis formann, forretningsfører og sekretær. Dog skal alle styremedlemmer og eventuelt suppleanter på forhånd være varslet og gitt anledning til å møte.
Foreslås endret til:
      12. Styrets myndighet og plikter
      Siste avsnitt:
Styrets leder skal godkjenne alle utbetalinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede, fortrinnsvis leder, forretningsfører og sekretær. Dog skal alle styremedlemmer på forhånd være varslet og gitt anledning til å møte.
Forslaget enstemmig vedtatt.

        Møtet ble deretter hevet.

        Oslo, 3. juni 2010

        Ingrid Malmo
        Sektretær                                    
                                                          
Ny maks lengde på båter i kategori 4.

For å være à jour med dagens forhold har styret bestemt at maks. lengde nå skal være 11,50m.
Dette er med alt, dvs daviter, dregg, baugspryd, jolle og lignende. Ved kjøp av ny båt skal den måles ved ankomst hvis det er tvil om lengden. For lange båter vil bli avvist.


Datoen for årets høstfest er nå bestemt!

Årets høstfest er berammet til fredag 27. august! Det blir hengt opp påmeldingsliste i klubbhuset.


SBF-medlem deltok på transatlantisk seilas

Under båtpussen på Karenslyst sommeren 2008 kom vi tilfeldigvis i kontakt med eieren av en helt ny ”Harmony 38”. Skipperen Wilhelm Preus fra Oslo Motorbåtforening hadde nylig hentet henne fra Danmark og stod nå på land for første bunnstoffing.  Båten var kjøpt med det formål å seile på langtur til Karibien, og skulle nå rigges og utrustes for langtur.  Wilhelm tilbudte meg å bli med som mannskap over Atlanterhavet. Etter å ha hørt tidligere vakt i SBF Mariann Palmborgs mange historier fra Karibien, samt møtt mange langturseilere som besøkte henne i klubbhuset vårt, trengte jeg overhodet ingen betenkningstid på å bli med på turen. Under mottoet ”Det er bedre å angre på det en gjør, enn å angre på det en ikke gjør”, avtalte vi at jeg skulle delta som mannskap om bord på ”S/Y Katrina” på Atlantic Race for Cruisers (ARC).

ARC er en regatta som hvert år går fra Gran Canaria til St. Lucia i Karibien. I 2009 ble regattaen rrangert for 24. gang, og samlet 220 båter fra 30 land. Mange av deltakerne deltar på denne regattaen for å få en trygg overfart over Atlanterhavet.

Jeg ankom Gran Canaria med enveisbillett 15. november, og mønstret på S/Y Kartina. De fleste ARC-båtene hadde da allerede ligget i gjestehavna Muelle Deportivio på Gran Canaria i flere uker for å klargjøre båt og mannskap for overfarten. S/Y Katrina hadde siden mai 2009 blitt seilt sørover via Scotland, Portugal, Madeira og deretter Kanariøyene. Det ble noen meget hektiske dager på Gran Canaria før starten. Tiden ble brukt til å delta på seminarer og kurser om navigasjon, proviantering, medvindsseilas, førstehjelp og annet som ble arrangert av regattaarrangørene. Det ble også arrangert en rekke sosiale arrangementer for deltakerne. Videre brukte vi mye tid på kontroll av sikkerhetsrutiner og utstyr. Vi brukte særlig mye tid på riggsjekk, og jeg hang blant annet i masta i to dager for å montere diverse utstyr og foreta små utbedringer i riggen.

Etter som startdatoen nærmet seg, ble det mer og mer intens stemning i gjestehavna. Havna lignet mye på en hvilken som helst overfylt gjestehavn langs sørlandskysten eller svenskekysten i fellesferien.  Nesten alle barna som lekte langs bryggene var norske barn, noe som er et typisk norsk trekk som jeg så ble omtalt i både tyske og engelske båtblader. De fleste norske deltakerbåtene var familier med barn. Ingen tvil om at dette var barn som hadde vokst opp i seilbåter og som var i ferd med å få minner for livet.

Det ble levert vanvittige mengder forsyninger av mat, drikke og utstyr til de enkelte båtene. En svært stor andel av deltakerne hadde store båter som var spekket ikke bare med navigasjon og sikkerhetsutstyr, men også med luksusutstyr som frysebokser og watermakers. En båt på 38 fot regnes i dag som en liten båt for deltakelse i ARCen. Svært mange handlet inn type mat og av en kvalitet og mengde som var veldig utypisk norsk. Det gikk i mengder med fine viner og frosne kjøttvarer. 

Til starten 19 november møtte det opp mange tilskuere for å ta farvel med båtene. Allerede første timen etter start, observerte vi båter som fikk problemer med sine medvindsseil. Rundt Kanariøyene går det jet-strømmer som lager sterke og ustabile vindforhold. Vi gikk med en gang langt ut fra land for å unngå disse strømmene. Første natten ble likevel kanskje den hardeste natten, med mye vind og høy sjø.

Selv om vi seilte en regatta med over 200 andre båter, kunne vi allerede andre dagen ikke se eller høre noen andre båter. Vi var 4 stk om bord i båten, og de neste 19 dagene var vi helt alene ute på havet. Vi kommuniserte med omverdenen med Iridium satellitt telefon via tekstmeldinger som vi sendte hver dag til ARC regattaledelsen i London. Vi fikk også tilsendte informasjon fra regattaledelsen og fra ”S/Y Katrina” s egen blogg på Seiltur.no.  Å lese opp disse meldingene hver dag kl. 1200 ble etter hvert dagens høydepunkt. Særlig i løpet av de første dagene fikk vi inn flere mayday meldinger via regattaledelsen om båter som hadde store problemer.  Det var flere båter som måtte returnere til Gran Canaria, noen gikk sørover til Kapp Verde øyene, og minst to båter ble forlatt på havet etter redningsaksjoner hvor mannskap ble plukket opp av andre båter.  Under hele seilasen møtte vi kun på 3 andre båter; et cruiseskip, en lastebåt og en annen ARC deltaker. Det var svært hyggelig og betryggende å endelig kunne få snakke med andre levende mennesker på VHFen.

Når det oppstår problemer på havkryssinger er det særlig i forhold til problemer med ror og problemer med riggen. De som fikk problemer underveis fikk alle uhell med ror og/eller rigg. Når vi kom i land i St. Lucia, hørte jeg fra mange andre deltakere at en svært stor andel hadde hatt problemer med ror og rigg. I løpet av de første dagene spjæret vi vårt Code Zero-seil. Videre så ble rulla til Code Zeroen dratt fra hverandre av alt trykket.  Utenom det så hadde vi ikke noen større skader under overfarten.

En Atlanterhavskryssing innebærer stort sett konstant medvinds seilas. Vi seilte noe med Code Zeroen (til den ble ødelagt) og med genaker, men for det meste seilte vi med revet storseil og fokk og ble spridd ut med spinnakerbom. Dette gjorde at vi seilte i 7-8 knops fart.  I de største vindkastene var vi oppe i 13-14 knop.

Jeg hadde med meg PC og en mengde bøker og faglitteratur om bord, og håpet på late dager under solen. Imidlertid gikk dagene (og nettene) med til praktiske gjøremål og seiling. Vi delte døgnet mellom oss underveis. Hver natt var vi to stk i cocpit: en på vakt og en i reserve. Nettene var veldig lange og veldig mørke. Nattemørket varte i ca 12 timer, og jeg har aldri fått studert stjernehimmelen så mye som på denne turen. Hver gang vi måtte reve seil, jibbe eller utføre andre seiltekniske gjøremål var det helt mørkt, og vi måtte lete oss frem i mørket med hodelykter.  Etter ca halve seilasen opplevde vi også mange ”squaller” som er lokale intense regnbyger ofte med kraftig vind. Under hele seilasen hadde vi på oss redningsvester når vi var i cocpit eller på dekk. Videre var vi hele tiden fastspent med liner til båten. På nettene gikk vi alltid med Epirp-GPS sendere på armene.  Disse var koplet til kartplotteren og ville vise posisjonen dersom en av oss falt i vannet.

Etter 19 døgn alene ute på havet så vi omsider land. Vi hadde da tilbakelagt 2900 nautiske mil for seil. Motoren ble kun startet opp en gang i forbindelse med en broach. Følelsen av omsider å se land etter en havkryssing er helt ubeskrivelig, og kan egentlig ikke beskrives. Jeg får en viss oppfatning om hvordan det gjennom historien må ha vært for ”oppdagelsesreisende” å endelig se uoppdaget land. Vi forlot de solsvidde karrige Kanariøyene og kom til grønnkledde spisse fjell med frodig jungelklima.

Vi ble tatt imot av andre nordmenn, steel-trommer og rompunsj i gjestehavna Rodney Bay, følelsen var helt ubeskrivelig. Første natta i havn ble feiret med cola, Piton-beer og hamburgere. De neste dagene ble brukt til utforsking av området, bading i krystallklart vann fullt av ”gullfisker”, og gode middager. Etter en ukes tid i ”paradiset” måtte jeg reise hjem for å rekke vaktene mine i julen. Via internett fikk jeg tak i billetter via British Airways til London og videre hjem til Gardermoen. Mismodig måtte jeg reise fra St. Lucia i 35 varmegrader, og det ble en sjokkartet opplevelse å lande på Gardermoen i 17 minusgrader.  Etter denne Atlanterhavskryssingen er jeg fast bestemt på å seile samme strekning med egen båt en gang i fremtiden.

Dersom det er noen andre i båtforeningen som har spørsmål omkring ARC-deltakelse eller havkryssing, så er det bare å ta kontakt med meg. Jeg ligger på plass 124, og er ofte i båten.


MVH
Wictor Furøy

Forrige nummer av Skøyern:
   Nr. 29                                     Organ for Skøyen Båtforening                  Mai 2010

Hjemmeside for Skøyen båtforening

Nå har foreningen endelig fått seg en hjemmeside på internett hvor medlemmer som bruker nettet kan hente informasjon og inspirasjon fra foreningen.
Den inneholder også koblinger til andre foreninger i Frognerkilen, informasjon fra Karenslyst m.m.
Håper den kan være til glede og nytte for mange medlemmer. 

Adressen er
(Men her er du jo allerede)

Eiere av joller på Karenslyst
Joller i jollestativ på Karenslyst har ukjente eiere. De som vet de har joller i stativet bes merke dem eller fjerne dem innen 1/7.

Ekstraordinært årsmøte i SBF
Det blir ekstraordinært årsmøte i Skøyen Båtforening den 1. juni. Innkallingen er sendt ut med dette nummeret av Skøyer’n.
Temaet er forslagene til endringer av vedtekter og reglement som det ikke var nok fremmøtte på det ordinære årsmøte til å vedta.
  
SBF-medlem deltok på transatlantisk seilas
I neste nummer av Skøyer’n vil SBF-medlem Wictor Furøy ha et innlegg om sin tur om bord på S/Y Katrina. Båten deltok på Atlantic Rally for Cruisers, ARC, i november, desember 2009.

Referat fra årsmøte 9. mars 2010
På de neste sidene ligger referatet fra årsmøtet i båtforeningen i mars i år.

Ha en god start på en forhåpentligvis fin båtsesong!


Referat fra generalforsamling i Skøyen båtforening 9. mars 2010

Oslo Militære Samfunn kl. 19:00.Antall fremmøtte: 88
Medlemmer: 67 fremmøtte, 3 møtt ved fullmakt

1.     Åpning av møtet.
Formannen ønsket velkommen. Innkallingen godkjent.

2.     Valg av dirigent
Børre Austmann ble foreslått og valgt.
Liv Ellen Nesset og Ingrid Malmo ble valgt som referenter.
Deretter var et 1 minutts stillhet for Terje Skar og Harald Knudsen som begge har gått bort siste året.

3.     Dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
.
4.     Styrets beretning
Beretningen ble lest opp av dirigent.

Pkt 4.1.1.: Forretningsfører redegjorde kort for de 2 forhold som nevnt i dette pkt. Revisor gjorde også oppmerksom på at ordet ”bomkort” skulle vært omtalt som ”parkeringskort”.

Pkt. 4.3. (bryggene): Formann/havnesjef redegjorde kort for vurdering av bryggeplassene

Pkt. 4.3. (klubbhuset): skulle vært oppført som pkt. 4.3.2.

        Styrets beretning ble godkjent.

5.     Regnskap 2009
Forretningsfører gjennomgikk regnskap og balanse.
Dirigent leste revisors beretning.
Regnskap og balanse ble godkjent.
Styret ble gitt ansvarsfrihet i forhold til det fremlagte regnskapet.

6.   Eventuelle lønninger

7.     Budsjett 2010
Forretningsfører Roy Thoresen gjennomgikk budsjettforslag for 2010. Det ble også gitt en kort redegjørelse for avsetning til fornying av bryggeanlegget.
       
        Budsjettet ble tatt til etterretning.
       
8.   Fastsettelse av kontingent


9.     Valg
        Forslaget til styrets sammensetning for år 2010 ble lagt frem.
       
        Sammensetningen av styret 2010 ble:

        Formann:                    Ole-Jørgen Løchen             valgt for 1 år
           Viseformann:            Liv Ellen Nesset                   valgt for 2 år
           Sekretær:                  Ingrid Malmo                       ikke på valg
           Forretn.fører:            Roy Thoresen                      valgt for 2 år
           Havnesjef:                Egil Hansen                          ikke på valg
           Visehavnesjef:          Jan Richter                           valgt for 2 år
           1.styremedlem:         Truls Rein                             valgt for 2 år
           2.styremedlem:          Paul Milner                           ikke på valg
           1. suppleant:              Victor Furøy                         valgt for 2 år
           2.suppleant:               Erik Sørum                            ikke på valg
          
           Revisor:                      Jan S. Grimstad                    Valgt for 2 år
           Revisor:                      Børre Austmann                  ikke på valg

           Valgkomité:
           Kari Løberg                                                              ikke på valg
           Ivar Olsen                                                                 ikke på valg
           Tore Frøland                                                            valgt for 3 år

10.   Innkomne forslag og skrivelser
Styret fremla forslag til vedtektsendringer, men da det ikke var nok antall fremmøtte for å kunne foreta slike endringer, går forslagene til Ekstraordinær Generalforsamling.
Det kom inn enkelte endringer og dette ble ordlyden:

Styret foreslår følgende endring av vedtekter.
Forslagene er som følger:

Eksisterende tekst:
        3. Foreningens ledelse
Foreningens ledes av et styre som består av formann, viseformann, forretningsfører, sekretær, 2 styremedlemmer og havnesjef. Jfr punkt 5.

Foreslås endret til:
           3. Foreningens ledelse
Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, forretningsfører, sekretær, 4 styremedlemmer, havnesjef og visehavnesjef si alle har stemmerett, jfr. Punkt 5. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Eksisterende tekst:
        4. Generalforsamling
Pkt. 2 Siste avsnitt på generalforsamlingen behandles følgende:
a.                          Valg av dirigent
b.                          Dagsorden for generalforsamlingen
c.                          Årsberetningen
d.                          Regnskap for foregående kalenderår
e.                          Eventuelle lønninger
f.                           Budsjettforslag for kalenderåret
g.                          Fastsettelse av kontingenter, jfr. Pkt.14
h.                          Valg, jfr. pkt. 5
i.                            Innkomne forslag og skriv, jfr. pkt.Foreslås endret til:
4. Generalforsamling
Pkt. 2 Siste avsnitt på generalforsamlingen behandles følgende:
a.                          Valg av dirigent
b.                          Dagsorden for generalforsamlingen
c.                          Årsberetningen
d.                          Regnskap for foregående kalenderår
e.                          Fastsettelse av kontingenter, jfr. pkt.14
f.                           Budsjettforslag for kalenderåret
g.                          Valg, jfr. pkt. 5
h.                          Innkomne forslag og skriv, jfr. pkt. 6

Eksisterende tekst:
        5. Valg
Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, likeså suppleanter samt to revisorer med suppleanter. Formannen velges direkte og for ett år ad gangen. De øvrige for 2 år.

Det ene året velges foruten formannen, forretningsfører, et styremedlem med suppleant, havnesjef, en revisor med suppleant – eventuelt statsautorisert eller registrert revisor.

Det annet år velges foruten formannen, viseformann, sekretær, et styremedlem med suppleant, visehavnesjef, en revisor med suppleant – eventuelt statsautorisert eller registrert revisor.
Generalforsamlingen velger en valgkomité på tre medlemmer. Valgkomiteens formann velges direkte og for ett år ad gangen. Hvert år velges dessuten et medlem som fungerer i to år.

Foreslås endret til:
           5. Valg
Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, samt to revisorer.
Lederen velges direkte og for ett år. De øvrige for 2 år.

Det ene året velges foruten lederen, forretningsfører, styremedlem 1 og 2, samt havnesjef og en revisor.

Det annet år velges foruten lederen, nestleder, sekretær, styremedlem 3 og 4 med visehavnesjef og en revisor.
Generalforsamlingen velger en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer. Hvert år velger generalforsamlingen et medlem som fungerer i tre år. Valgkomiteen velger selv sin leder, som meldes til styret senest 3 mnd før generalforsamlingen.

Eksisterende tekst:
        12. Styrets myndighet og plikter
        Siste avsnitt:
Styrets formann skal approbere alle utbetalinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, fortrinnsvis formann, forretningsfører og sekretær. Dog skal alle styremedlemmer og eventuelt suppleanter på forhånd være varslet og gitt anledning til å møte.

Foreslås endret til:
        12. Styrets myndighet og plikter
        Siste avsnitt:
Styrets leder skal approbere alle utbetalinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede, fortrinnsvis leder, forretningsfører og sekretær. Dog skal alle styremedlemmer på forhånd være varslet og gitt anledning til å møte.

        Møtet ble hevet kl. 20:20

Seilgruppa ”Skøyen Seilforening” opplyste om medlemsmøtet i klubbhuset tirsdag 23.mars kl. 19:00.

Det ble bevertning og utlodning som vanlig.

Oslo, 9. mars 2010
Ingrid Malmo                            Liv Ellen Nesset          
Sekretær                                  Medreferent