Avfallsplan


Avfallsplan (Avfall- og beredskapsplan) for Skøyen Båtforening (07.06.2011, rev 12.12.2018)

·        Ansvarlig
Ansvarlig for oppdatering av avfallsplanen er styret v/Ingrid Malmo. (ingrid(at)malmo.no)
Kopi av planen er tidligere sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt Friluftsetaten.

·        Behovet for mottaksanlegg
Skøyen Båtforening har ca 260 faste båtplasser for fritidsbåter.
Plasser der fast medlem midlertidig ikke har båt eller er bortreist leies ut som gjesteplasser.
Det foregår ikke større vedlikeholdsarbeider eller arbeider med bunnstoff på foreningens område, dette  arbeidet utføres i Karenslyst Båtopplagsforening, som har eget opplegg for mottak av miljøbelastende avfall.

 Avfall som kan deponeres i Skøyen Båtforening er:
Typisk husholdningsavfall fra båter i havnen som deponeres i i foreningens molok (mellom klubbhusene til SBF og BAB).

Avfall som kan deponeres i Karenslyst Båtopplagsforening er:
Rester av maling og løsemidler,
spillolje,
diesel- og oljefiltre,
batterier,
lysstoffrør

Disse avfallstypene kan ikke deponeres i foreningen:

Elektrisk og elektronisk utstyr innleveres hos typiske elektriske forhandlere eller miljøstasjon.


·        Mottaksanleggets type og kapasitet
Avfallsmottaket er plassert i Karenslyst Båtopplagsforening.

Avfall som håndteres er beskrevet ovenfor.


Avfallsbeholderne tømmes etter behov. Ansvarlig for oppfølging av dette er Karenslyst Båtopplagsforening. Se www.renovasjonsetaten.no.

·        Beskrivelse av prosedyre for mottak og innsamling av avfall fra båtene
Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med avfallsplanen før deponering av avfall.
Foreningens vakter holder oversikt med at avfall ikke hensettes utenfor mottaket.

·        Gebyr
Det er kostnadsfritt for medlemmene å deponere farlig avfall.

·        Påstand om utilstrekkelige mottaksanlegg
Medlemmene kan kontakte SBF v/styret pr epost sbf.oslo(at)online.no hvis det er behov for å melde inn utilstrekkelighet.
Styret plikter da å informere Småbåtutvalget og Fylkesmannen om påstanden, samt gjennomføre tiltak innen to måneder etter melding, dersom påstanden er berettiget.

·        Prosedyre for samråd med bruker, avfallshåndterere og andre berørte parter
Det er etablert løpende samråd om avfallshåndteringen, som tas opp som eget tema på hvert styremøte.
Avfallshåndtering skal også inngå i årsberetningen til Generalforsamlingen .
Oppdatert informasjon er tilgjengelig på foreningens blogg http://www.skoyenbatforening.blogspot.com/

·        Typer og mengder avfall som mottas og videresendes
Det skal hvis behov registreres hvor mye avfall som mottas og videresendes.

·        Aktuelt regelverk
Henvisning til gjeldende lovgivning, som viser medlemmene plikten til å håndtere farlig avfall.
§         Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven)
§         Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften)
§         Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

·        Beredskap
Beredskapsplanen ifm avfallsplanen.
Styret v/ Havnesjef er ansvarlig for utstyr som befinner seg i bod/lager v klubbhuset ifm akutt forurensning:
Følgende utstyr er tilgjengelig:
Oppsugningsmasse for oljesøl
Hvis akutt forurensning, kontakt foreningens vakt på tlf 22 43 76 13, samt havnesjef Egil Hansen pr tlf 901 19 487.