Karenslyst Båtopplag


 15.06.2016: Oppdaterte vedtekter og reglement 2016, se lenger ned på siden.


April 2016
Her er link til påloggingsiden for opptak/utsett:
Trykk her


Våren 2015; melding fra Slippen:

For dere som har båt liggende på Karenslyst må dere bestille tid for utsetting på nett på samme måte som dere bestilte opptak. 

Du vil få en SMS når dere kan bestille. Systemet vil åpne kalenderen slik at dere bare får bestilt samme tidspunkt etter båten utenfor. 


Dersom du ikke får beskjed og begynner å bli utålmodig kan du gå inn på systemet og se hvem som ligger på din rekke, der ligger navn og telefonnummer slik at du kan ringe og avtale.
For å få dette til å bli effektivt må du være rask til å bestille og velge tidspunkt så kort tid etter båten utenfor som mulig. Når du har bestilt vil eieren av båten innenfor motta en SMS slik at hun/han kan bestille.


For at vi skal bli ferdig med utsettingen innen tidsfristen er det viktig at du bestiller kort tid etter at det er bestilt for båten utenfor, dette er spesielt viktig i lange rekker.

Vi håper at alle bidrar til at dette blir en hyggelig erfaring for alle.


Siden dette er første gangen vi gjør dette elektronisk er det fint om du sjekker at du ligger inne i systemet med riktig posisjon (felt, rad og plass) og at det er riktig båt utenfor og innenfor. 

Dersom du oppdager feil så send en e-post til: rob@xoft.no.
 
Har du glemt passordet, trrykk login deretter glemt passord  og medlemsnummer (10***), så vil du få tilsendt passordet på e-post.

Dersom du har glemt medlemsnummeret så må du ta kontakt med foreningen.

Slippen
Karenslyst Båtopplagsforening

20.08.2014

Nytt system for bestilling av vinterlagring (gjelder kun aktive medlemmer)

Se:

http://skoyenbatforening.blogspot.no/2014/08/vinteropplag-ny-prosedyre-fortsettelse.html------------- * ---------------

Oppdatert 15.06.2016. Endringer er med rød skrift.


VEDTEKTER

FOR

KARENSLYST BÅTOPPLAG
 1.       FORENINGENS NAVN OG DRIFTSTED

Foreningens navn er Karenslyst Båtopplag og holder til i Oslo Kommune.

 1.      FORMÅL / VIRKSOMHET

Foreningen er en ideell og frivillig ikke kommersiell medlemsorganisasjon som baseres i hovedsak på medlemskontingenter og dugnadsvirksomhet.
Primærvirksomheten er opplag og lagring av båter som tilhører medlemmer av tilsluttede ideelle båtforeninger som drives etter Oslo Kommunes småbåtutvalgs regelverk.
Båtforeningene skal hver vår etter at vinteropplaget er slutt, å stille et antall medlemmer til en dugnad for å rydde området. Dugnaden ledes av slippformannen som også stiller med nødvendige redskaper.
Det samme gjelder dersom Slippformannen planlegger tiltak som krever frivillig innsats.
I sommerhalvåret kan området benyttes til forskjellige almen nyttige formål. Alle kan benytte opp- og utsetningsrampene på området, parkering av båthenger med båt for folk som ikke har bryggeplass, parkering av båthenger uten båt for de som har båten på henger om vinteren. Sommeropptrekk for alle som må ha båten på land for nødvendig vedlikehold og parkering for medlemmer og andre som skal på båttur og turgåing på kyststien og på Bygdøy. Området benyttes også til arrangementer, utstillinger o.l.

Kontingentene skal tilpasses nødvendige driftsutgifter og avsetninger til fornyelse av driftsmidler. Kontingentene søkes holdt på et nivå hvor alle lag av befolkningen har mulighet til å benytte båtopplaget.

  
 1.      MEDLEMSKAP

Følgende ideelle båtforeninger med sine medlemmer er medlem i Karenslyst Båtopplag:
                                   
Skarpsno Baatforening
Skøyen Båtforening
Ullern Båtforening
Oslo Motorbåtforening
Skarpsno Bøyehavn 1972

Båtopplaget er en forlengelse av båtforeningenes virksomhet. Det er foreningene som meddeler Karenslyst hvilke båter som skal tas opp i vinteropplag og som krever inn opplagskontingentene fra sine respektive medlemmer.

Dersom det kreves uforutsette større investeringer/utgifter for å opprettholde normal drift og Karenslyst Båtopplag ikke har tilstrekkelige midler til å betale utgiftene, er de tilsluttede båtforeningene forpliktet til å skyte inn eller låne til Karenslyst de manglende midlene. 

 1.      EIERSKAP / OPPLØSNING

     Foreningen er selveiende. Det er kun årsmøte som kan oppløse foreningen med 2/3
     flertall.
     Ved oppløsning av Karenslyst Båtopplag skal dens aktiva tildeles Redningsselskapet.      
                            
 1.      STYRET

Styret for Karenslyst Båtopplag skal bestå av styrelederne fra hver av de fem båtforeningene.
Båtforeningene kan selv velge å la seg representere av en annen enn foreningens styreleder. I så tilfelle skal dette skje ved skriftlig fullmakt fra gjeldende forening.
Styret skal ledes av en styreleder som velges av styret for ett år av gangen og tiltrer hvert år etter det ordinære årsmøtet.
Styret fastsetter sine vedtak ved simpelt flertall. I saker hvor det blir forlangt avstemning, har hver av styrets medlemmer 1 (en) stemme. Stemmegivning skjer skriftlig eller ved håndsopprekning.
Styret ansetter og avskjediger foreningens Administrative leder og Forretningsfører.

6.           STYREMØTER / ÅRSMØTE
Styret kan innkalles til vanlig styremøte når behovet tilsier dette, eller hvis en av foreningene krever det.

Ordinært årsmøtet avholdes medio juni hvert år.
Forretningsfører er ansvarlig for innkallingen. Innkalling med dagsorden sendes skriftlig til styremedlemmene med minst 14 dagers varsel og skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Følgende saker skal behandles på det ordinære årsmøte:

1.      Godkjennelse av årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning.
2.      Fastsettelse av driftsbudsjett og kontingenter for kommende år.
3.      Valg av styreleder og revisor.
4.      Eventuelle vedtektsendringer.
5.      Innkomne forslag / Styrets forslag

Forslag fra medlemsforeningene må, for å komme med i behandling på årsmøte, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn 2 uker før årsmøtet skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige styremedlemmer samtykker.
Styret velger hvert år, på årsmøtet, en revisor. Revisor skal hvert år på årsmøtet legge frem en skriftlig revisjonsberetning.
Årsmøte ledes av styrelederen dersom ikke annen møteleder velges.

 1.      EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en av tilsluttede medlemsforeninger forlanger dette. Styret skal sørge for at møtet holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal være sendt senest 2 uker før møtet skal holdes. 1.      SIGNATUR OG PROKURA

Styret representerer foreningen utad og tegner foreningen. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder, forretningsfører, eller navngitte ansatte rett til å tegne foreningen. Styret kan meddele prokura.


9.     ADMINISTRATIV LEDER OG FORRETNINGSFØRER
     
Administrativ leder og Forretningsfører tilsettes av styret.

Administrativ leder skal ha den daglige ledelse av Karenslyst Båtopplag innenfor de rammer og fullmakter som er gitt av styret.
Et styremedlem eller styreleder kan ikke tilsettes som administrativ leder.
Administrative leder møter i styremøtene og årsmøtet med talerett og forslagrett uten stemmerett.

Forretningsfører fører regnskapet og disponerer styrets midler i overensstemmelse med gitte fullmakter, godkjent budsjett og styrets protokollførte beslutninger.
Forretningsfører rapporterer til Styreleder.
Forretningsfører fører protokollen fra styremøtene og årsmøtet.
Protokollen skal godkjennes av styremedlemmene.
Alle skal tilsendes en utskrift av protokollen.
Forretningsfører møter i styremøtene med talerett og forslagrett uten stemmerett.

 1.      REVISOR

Styret velger hvert år, på årsmøtet, en revisor.
Revisor skal hvert år på årsmøtet legge frem en skriftlig revisjonsberetning.

 1.      STEMMEGIVNING

Styret fastsetter sine vedtak ved simpelt flertall. I saker hvor det blir forlangt avstemning, har hver av styrets medlemmer 1 (en) stemme. Stemmegivningen kan skje skriftlig eller ved håndsopprekning.

 1.      OPPLAGMANNSKAP

Administrerende leder ansetter og avskjediger nødvendige opplagmannskaper, fremforhandler deres lønn og utarbeider stillingsinstrukser for disse.
Lønn, ansettelser og avskjedigelser skal godkjennes av styret.
           
 1.    OPPLAGSAREAL / OPPLAGKONTINGENTER

Fastsettelse av opplagskontingentene.
                  Styret fastsetter hvert år, i forbindelse med budsjettbehandlingen,
størrelse på de ulike kontingentene som benyttes på Karenslyst.

Fordeling av opplagsarealet.
Netto opplagsareal fordeles etter følgende nøkkel:                              
                                                                                  Antall Båter
      - Skarpsno Baatforening                    38%                270                 
      - Skøyen Båtforening                        12%                  85                              
      - Ullern Båtforening                          28%                200                            
      - Oslo Motorbåtforening                   14%                105
      - Skarpsno Bøyehavn 1972                 7%                  40                                          
      - Karenslyst ansatte og hjelpere           1%                     8     
                                                               100%               708                            

Oslo Kommune har pålagt Karenslyst Båtopplag å ta opp 30 båter fra Oslo Motorbåtforening.
Foreningene har ikke anledning til å overstige sitt tildelte areal.
Dersom administrasjonen finner at flere båter kan opptas etter at det tildelte arealet er benyttet, skal det overstigende arealet fordeles etter samme nøkkel som ovenfor.
Ikke benyttet opplagsareal skal først søkes utleid til medlemmer i medlemsforeningene, dernest til medlemmer av andre foreninger på kommunal grunn, eventuelt til nye medlemmer som søker opplag.

Betalingsfrister.
Innen 5.september skal foreningene sende elektronisk liste til forretningsfører og slippformann Xoft systemet over medlemmer som har betalt for opplag kommende vinter.
Foreningene skal sørge for innkreving av opplagskontingenter fra sine respektive medlemmer og overføre innkrevde kontingenter til Karenslyst Båtopplag innen 1.oktober. Ved for sen betaling skal det belastes renter i henhold til renteloven.

 1.      VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer skal sendes skriftlig til styreleder en (1) måned før neste ordinære styremøte.
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.


Vedtatt i styret for Karenslyst Båtopplag 18.juni 2002. Sist revidert 15.06.2015


 ------------- * ---------------


 

REGLEMENT FOR MEDLEMMENES BRUK AV KARENSLYST BÅTOPPLAG


Hvem som kan benytte opplagplassen


Opplagplassen med strandområde kan bare benyttes av medlemmer i båtforeninger på kommunal grunn i Oslo.

Opplagsplassene skal i første rekke fordeles til medlemmer i

·                Skarpsno Baatforening
·                Skøyen Båtforening
·                Ullern Båtforening
·                Oslo Motorbåtforening
·                Skarpsno Bøyehavn
                                                                     
Kun medlemmer som har betalt relevant vinteropplagskontingent og bestilt opptaks time i henhold til foreningens/opplagets reglement, vil få båten tatt opp.

Eventuell ledig kapasitet kan etter dette fordeles til andre båteiere som er medlemmer av båtforeninger på kommunal grunn i Oslo.
Siste frist for bestilling av opptaks time for disse er siste torsdag i september.
Båteiere som ikke har bestilt opptak innenfor gjeldende frister kan miste retten til opptak.

De som bruker opplagsplassen skal ta tilbørlig hensyn til andre brukere av plassen og rette seg etter opplagets reglement samt etter anvisninger fra slippmannskapet og opplagplassens administrative ledelse.

Båteieren på opptakstidspunktet, har det økonomiske og praktiske ansvaret for at båten blir sjøsatt og fjernet fra området innen de tidsfrister som er beskrevet i dette reglementet, eller er avtalt med slippmannskapet. Dette gjelder selv om båten overtas av ny eier.

Dersom påløpte kontingenter ikke blir betalt, har Karenslyst Båtopplag rett til å fjerne båten for eierens regning, eventuelt selge denne for å få dekket inn skyldige kontingenter.


Vinteropplag

Oppsett


På opplagområdet kan det tas opp båter  med:

·         Største bredde:      4,00 meter
·         Største vekt:        10,00 tonn

Når en båt overstiger en eller flere av maksimum-grensene, skal eieren, i god tid før bestilling av opplag, innhente en godkjennelse fra slippformann til å ta opp båten.

Oppsett av båter for skjer hvert år i tiden fra 15.september til 31.oktober.

Alle båter i vinteropplag blir merket på opplagsbukkene med relevante opplysninger. Ved spørsmål om båter på egen rekke må man logge seg inn på «Min side» i opplagssystemet.

Følgende beregningsmåte skal benyttes ved fastsettelse av opplagkontingentens størrelse:
Båtens Totale lengde x Største bredde. Resultatet forhøyes opp til nærmeste kvadratmeter som multipliseres med en kvadratmeterpris som fastsettes hvert år av styret for Karenslyst Båtopplag. Opplagkontingenten kan ikke settes lavere enn gjeldende minstepris.
Badeplattformer og andre faste installasjoner som stikker ut fra båtens opprinnelige konstruksjon skal regnes med i båtens totale lengde.

Joller skal legges innenfor båtens opplagareal, eller i spesielt stativ som er beregnet på dette.  Joller som legges i stativ skal merkes med navn, båtforening og medlemsnummer. Joller i stativet, som ikke er merket, vil bli fjernet.

Bestilling av opptaks time gjøres over internett på «Min side» i opplagssystemet. Siste frist for bestilling over nettet er siste torsdag  i september.
Dersom man ikke har mulighet til å bestille over internett, kan man møte personlig på Slippformannens kontor på Karenslyst hver torsdag i september mellom klokken 17:00 og 20:00.
Medlemmer som ikke har avtalt time innen siste torsdag  i september, kan ikke regne med å komme opp selv om opplagskontingenten er betalt.
Se for øvrig www.slippen.org for ytterligere informasjon.

Eiere av båt på henger som skal ha vinteropplag, må bestille og betale til sin forening som alle andre. Ved utregning av antall kvadratmeter skal lengden og bredden på hengeren erstatte målene på båten.
Innen 15.september må de ha sagt fra til slippformannen at de skal ha vinteropplag og vil da få anvist stedet de skal parkere hengeren.

De som ønsker å ligge ytterst på en rekke, forplikter seg til å fjerne presenning og stativ innen 15.april, samt sjøsette innen 23.april. Etter 23.april pålegges det en dagskontingent som fastsettes hvert år av styret for Karenslyst Båtopplag.

De som blir plassert på nedre området, sør for utsettbrygga og masteskurene, forplikter seg til å bestille time for utsett innen 20.mai og sjøsette innen 25.mai. Etter 25.mai pålegges det en dagskontingent som fastsettes hvert år av styret på Karenslyst.

Innenfor avtalt time skal medlemmene selv bringe båten til og fortøye denne til forlengelsen av opptaksbryggen (ventebryggen). Båteier må være tilstede ved opptak og utsett!
Slippmannskapet tar  ikke opp båter som er henlagt langs strandbryggen eller andre steder utenfor købryggen.
Henleggelse ved opplagbryggen mot elven, uten at båten ligger i kø for opptak, er ikke tillatt uten særskilt avtale med slippmannskapet.

Master skal være rigget ned og anbrakt på anvist sted før oppsett. Masten skal merkes med navn, båtforening og medlemsnummer.
Joller skal fjernes fra daviter og bringes på land av medlemmet selv.

Medlemmene kan selv velge å fjerne rekker, rekkestøtter, antenner, løse daviter og annet utsatt utstyr før oppsett. Karenslyst Båtopplag tar ikke ansvar hvis slikt utstyr blir skadet under oppsett eller utsett.

Løftepunktet må angis når det er fare for at propell og aksling, loggpropeller eller andre installasjoner kan skades under oppsett og utsett. Karenslyst Båtopplag tar ikke ansvar for skader som skyldes mangelfull merking.

Ved oppsett vil båtene bli grovrengjort under vannlinjen med høytrykkspyler, med unntak av når vannet stenges av ved fare for frost og minusgrader.

Båtene vil bli plassert på bukker eller annet utstyr som velges av slippmannskapet. All justering av opplagutstyret skal foretas av slippmannskapet. Plass for hensettelse på opplagområdet velges av slippmannskapet.

Båter  i vinteropplag skal være ansvarsforsikret.

Overdekking av båten skal foretas på en slik måte at den ikke er til unødig hinder for nabobåter ved høstrengjøring og vårpuss. Overdekkingen skal ikke stikke mer enn 10cm utenfor ripa, baug og akterende. Man skal ikke binde presenning eller annet overdeksel i opplagsbukkene, eller under båten. Under sterk vind kan dette medføre at bukkene kommer ut av stilling med det resultat at båten kan velte. Sikreste måten er å henge vannfylte plastkanner i presenningen rundt hele båten. Kanner med spillolje eller andre kjemikalier er ikke tillatt.
Ved behov for ekstra oppstøtting, kontakt slippmannskapet!

Utslipp av petroleumsprodukter eller andre kjemikalier på asfalten eller i sjøen er strengt forbudt. Kostnader for opprenskning og utbedring av skader etter slike utslipp, vil bli belastet vedkommende båteier.

Det er ikke tillatt å oppbevare drivstoff, eller andre brennbare stoffer utover det som er på faste installerte tanker om bord.
På grunn av brannfaren, er det absolutt forbudt å ha elektriske ledninger liggende frem til båten når du selv ikke er tilstede.
Det er ikke tillatt å benytte varmeovner av noe slag i båten.

Puss av båter


Ved maskinsliping, høytrykkspyling og lignende skal det tas tilbørlig hensyn til omkringliggende båter. Sandblåsing skal utføres av autorisert firma og avtales med slippmannskapet på forhånd.
Det skal holdes ryddig rundt båten.

Utsett


Alle båter skal være klargjort for utsett innen 15.mai.
For alle andre enn de som ligger på nedre område eller ytterst på en rekke, skal sjøsetting
skje innen 31.mai.
Tidspunkt for utsett bestilles på nett innen15.mai. Ved sen for sen bestilling, kan man risikere å få et utsett tidspunkt etter 1.juni, hvilket medfører dagsgebyrer.

Ved spesielle behov som større reparasjoner, ombygginger, bytte av motor og lignende, kan forlenget vinteropplag avtales med slippformannen eller daglig leder for Karenslyst. For båter som ikke er sjøsatt innen 31.mai, påløper det en dagskontingent som fastsettes hvert år av styret for Karenslyst Båtopplag. 

Båter som hindrer utsett av andre båter, flyttes. For båter ytterst på rekke på øvre og midtre felt, er denne fristen 23.april og for ’nedre området’ er fristen 25.mai. Ved flytting belastes eieren med en flyttekontingent som hvert år fastsettes av styret for Karenslyst.          
Det forutsettes at flyttingen er praktisk og tidsmessig mulig for slippmannskapet.

Planlegg vårpuss og sjøsetting i god tid sammen med de andre på rekka. Vis fleksibilitet så ingen blir ”sperret inne”.

Plassen hvor båten har stått skal ryddes før utsett. Dersom plassen ikke er ryddet, har slippformannen rett til å nekte sjøsetting.

Sommeropplag


Det skal ikke ligge båter på land i tiden 1.juni til 15.september. Dette med unntak av korttids slippsetting (sommeropptrekk).

Ved helt spesielle behov, det vil si, ved alvorlige, langvarig sykdom av båteier, kan sommeropplag (opplag hele sommerperioden) avtales med administrativ leder for Karenslyst. Søknad om slik avtale skal gjøres skriftlig.
Sommeropplag vil bli belastet med dagskontingent fra og med 1.juni til og med 20.juni. For båter som fortsatt ligger på opplagsområdet etter 20.juni, vil det, i tillegg, bli belastet sommeropplags-kontingent som hvert år fastsettes av styret for Karenslyst Båtopplag.
Eventuell flytting av båten i forbindelse med sommeropplag, vil bli belastet med flyttekontingent som fastsettes av styret for Karenslyst Båtopplag.
Båter i sommeropplag, uten skriftlig avtale, kan fjernes fra opplaget for eierens regning.                    

Korttids slippsetting i sommerhalvåret for puss av båt (Sommeropptrekk)


Medlemmer av båtforeninger på kommunal grunn kan ved henvendelse til slippmannskapet få tatt opp båten til spyling eller for stoffing/reparasjon. Dette tilbudet er først og fremst for medlemmer i medlemsforeningene som ligger i boblehavn om vinteren.
For sommeropptrekk betales en kontingent pr. påbegynt uke som båten ligger på land, kontingenten fastsettes hvert år av styret for Karenslyst. Båtopplag.  Kontingenten betales på forhånd til slippmannskapet.
Parkering av 1 bil er inkludert i kontingenten for sommeropptrekk. P-kort (lånekort) kan fås av slippmannskapet mot et depositum. Bilen skal stå parkert ved siden av båten som pusses. Dette P-kortet gjelder ikke andre steder på opptaksområdene. Lånekort for parkering, leveres tilbake ved sjøsetting.

Ferdsel og parkering på opplagsområdet


All ferdsel og parkering på området skjer på eget ansvar
.
Det er forbudt å lade EL-biler på opplagsområdet.

Utsett perioden:
I tiden 1.april - 1.juni på alle virkedager fra 07:00 til 16:00 er parkering på området ikke tillatt uten at fører av bilen er tilstede. Telefonnummer skal legges synlig i frontruten. Gjelder hele opplagsplassen.

Sommerperioden:
I tiden 1.juni - 15.september er parkering tillatt på anviste områder med gyldig parkeringskort, P-billett fra
 P-automat eller lånekort i biler som er parkert ved siden av båter i sommeropptrekk.

Opptaksperioden:
I tiden 15.september – 1.november gjelder samme parkeringsforbud som i utsett perioden.
Båthengere uten bestilt vinteropplag og avtale med Slippformann om plassering, blir fjernet for eierens regning og risiko.

Det er strengt forbudt å bevege seg under båten når denne henger i stroppene på trucken.
Opplagområdet Sjølyst/Karenslyst er avsperret med en bom.
Bomnøkkelen selges av respektive båtforeninger.

Kjøring på opplagområdet skal skje med største varsomhet og ikke over 10 km /t.  Det må vises særlig aktsomhet for barn som leker mellom båtene.
Parkering må ikke skje slik at det er til hinder for slippmannskapet. I tiden 1.juni til 15.september er det avgiftbelastet parkering på hele opplagsområdet. Parkering skal skje i henhold til oppsatt skilting. Medlemmer har anledning til å kjøpe parkeringskort som gjelder for hele sommersesongen.


Bruk av brygger


Strandbryggen, samt merkede plasser på ventebryggen, leies ut i tiden 1.6 til 15.9. Det er derfor, i denne perioden, ikke tillatt å fortøye på plasser som er merket for utleie. Uvedkommende båter vil bli fjernet for eierens regning.

I tiden før 1.6 kan trebåter henlegges inntil 3 dager ved strandbryggen for trutning. Båter som blir liggende lenger enn 3 dager kan fjernes for eierens regning. Unntak fra ovenstående vil kunne gjøres etter avtale med slippmannskapet og da bare dersom det er oppstått spesielle problemer som vil vanskeliggjøre flytting, eksempelvis motorfeil, større lekkasjer og lignende Mangel på båtplass er ikke tilstrekkelig grunn for å ligge mer enn tre dager ved strandbryggen.

 


Det er ikke tillatt å ligge ved riggebrygge, købrygge eller opp-/utsettbrygge uten at det foregår rigging eller timebestilt oppsett.
Kun båter som har bestilt time for oppsett har tillatelse til å ligge på Købryggen inntil 1 time før oppsett.
Øvrig fortøyning ved bryggene kan bare skje etter avtale med slippmannskapet, for eksempel i forbindelse med inn- og utlasting av tyngre kolli, utrustning eller lignende.
Båten må ikke fortøyes slik at den er til hinder for slippmannskapets oppsett/utsett av båter.


Boblehavn

Det kan leies ut et begrenset antall bobleplasser på ventebryggen i tiden 1.november til 15.april. Bestilling av boblehavn og signering av avtale gjøres med Slippformannen som også anviser plass. Betaling må være inne på utleiers bankkonto før 1.november.
Man kan ikke legge båten i boblehavn før 1.november og båten må fjernes innen 15.april. Båter som ikke er fjernet innen fristen kan bli fjernet av Karenslyst Båtopplag for eierens regning.
Skal man være tilkoplet strøm, må man benytte godkjent gummikabel som skjøteledning. Plastkabel (PVC) er ikke tillatt da disse knekker lett i frost. Kabelen fra bryggekontakt til båt, må under ingen omstendigheter berøre sjøen. Elektrisk utstyr om bord må være godkjent for bruk i båt. Om dette ikke blir overholt, blir støpselet frakoplet og i verste fall klipt av.
Skal man bruke strøm må dette fremgå av avtalen som tegnes ved bestilling av boblehavnen. Se prisliste for avtale om strømforbruk. De som ikke har betalt for avtale om strøm, kan kun benytte strøm når de selv er tilstede i båten.
Det er ikke tillatt å bo i båten når denne ligger i boblehavn.
Karenslyst Båtopplag fraskriver seg et hvert ansvar for båter i boblehavn. Eier må selv sørge for relevant forsikring.   
Pris for boblehavn og strømforbruk bestemmes av styret for Karenslyst Båtopplag

BRUDD PÅ OVENSTÅENDE REGLER VIL ETTER PÅTALE KUNNE RESULTERE I AT EIER AV BÅTEN VIL BLI NEKTET YTTERLIGERE OPPLAG PÅ KARENSLYST BÅTOPPLAG. BÅTEIEREN ER OGSÅ ANSVARLIG FOR AT EVENTUELLE BESØKENDE OG MEDHJELPERE FØLGER DISSE REGLER.

Vedtatt i styret for Karenslyst Båtopplag 18.juni 2002. Revidert siste gang 20.6.2016.